Sunday, March 22, 2009

תפלה על־הגשׁם

אליך נשׂאתי את־עיני הישׁבי בשׁמים׃

יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃
ותשׁליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל־משׁבריך וגליך עלי עברו׃


זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישׁועתך׃
יהוה אלהים אל־תשׁב פני עבדך זכרה לחסדי נח עבדך׃
את־קשׁתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃
והיה בענני ענן על־הארץ ונראתה הקשׁת בענן׃

וזכרתי את־בריתי אשׁר ביני וביניכם ובין כל־נפשׁ חיה בכל־בשׂר ולא־יהיה עוד המים למבול לשׁחת כל־בשׂר׃
הטה־אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני יהוה ׃

No comments: